గురు అన్నట్ గురు కరప అన్నట్ అన్నట్ 
.....................
గురువర్ తేరి కరప సే కామ్ బాన్ రహే హమరే 
బిన బద్లోన్ కె గురువర్ బారిష్ సి హో రహి హాయ్ 
హ్రదయ మెయిన్ అన్నట్ దీపాన్ కి జగ్మగ్ సి హో రహి హాయ్ 
అబ్ ఆర్ క్యా బతున్ దుఆ తేరి ఫల రహి హాయ్ 
జో శోచతి హుం భగవాన్ హో జత హాయ్ వహి సబ్ 
మేరి ఖుషి క న తికన 
తు ఖుశియోన్ క హాయ్ ఖజానా 
గురువర్ తేరి కరప సే కామ్ బాన్ రహే హమరే 
సప్నోన్ కి కలియాన్ ఖిలిన్ 
ఫూల్ ఖిల్ రహే హాజరోన్ 
అబ్ ఆర్ క్యా బతున్ 
ఆపసే క్యా చిప హాయ్ 
సబ్ కుచ్ హాయ్ జాన్ జాతే 
ఆన్ఖోన్ కె రాజ్ సరే 
గురువర్ తేరి కరప సే కామ్ బాన్ రహే హమరే 
క్యా ఆప్క ఆశిర్వాద్ దర్శన సాహిత్ మిలఎగా 
క్యా ముఝ్ దీన్ కో ఆప్క ఎశ్నెహ్ మిలఎగా 
ఆకాంక్ష హాయ్ ఏ హమరి 
మార్జి హాయ్ బస్ తుమ్హారీ 
..................


ఆకాంక్ష సక్షెన 
జిల -ఆరియ 
ఉత్తర ప్రదేశ్ 
19 డిశంబర్ 2012
03:51 శాం ..................
ఆకాంక్ష సక్షెన 

జిల -ఆరియ 
ఉత్తర ప్రదేశ్ 
19 డిశంబర్ 2012
03:51 శాం 

Comments

Popular posts from this blog

एक अश्रुकथा / कथा किन्नर सम्मान की...पेज-1

स्टार भारत चैनल का फेमस कॉमेडी सो बना 'क्या हाल मि. पांचाल' :

जानिये : कौन हैं पंकज भइया कायस्थ -